top of page

Nou barem de valoració de la discapacitat

Aprovat el Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableix el nou procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Què és el Reial Decret 888/2022?

És una nova norma que ha aprovat el Ministeri de Dret Socials i Agenda 2030. El principal objectiu d’aquest Decret és actualitzar l’anterior Decret de l’any 1999, incorporant nous elements de valoració del grau de discapacitat i una perspectiva social de la discapacitat.

A més, té en compte el contingut de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i adopta el model biopsicosocial proposat per la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut de l’Organització Mundial de la Salut

Les persones amb discapacitat han pogut participar en els tràmits de consulta pública prèvia, audiència i informació pública.

Quins seran els nous barems aplicables per a la valoració del grau de discapacitat?

Els barems a aplicar per a la valoració del grau de la discapacitat seran:

  • Avaluació de les estructures funcionals i corporals/Deficiència Global de la Persona (BDGP).

  • Avaluació de les capacitats/Limitacions en l’activitat (BLA).

  • Avaluació de la realització/Restriccions en la Participació (BRP).

  • Avaluació dels Factors Contextuals/Barreres Ambientals (BFCA).

La informació complerta es detalla en els documents annexos del decret.

Hi ha altres barems a aplicar perquè la valoració sigui més precisa?

Sí, al tant per cent obtingut dels barems anteriors se li podrà afegir el Barem de Factors Contextuals/Barreres Ambientals. Amb l’aplicació d’aquest barem obtindrem el grau de discapacitat ajustat definitiu (GDA).

Quin serà l’òrgan competent per realitzar aquestes valoracions?

L’òrgan competent continuarà sent la Generalitat de Catalunya per a les valoracions de les persones residents i empadronades al territori català.

Qui realitza les valoracions?

Les valoracions seran realitzades per equips professionals de l’àmbit sanitari i social que faran la qualificació i reconeixement del grau de la discapacitat.

Quins seran els graus de discapacitat?


Hi haurà quatre tipus de discapacitats i es distribuiran de la següent forma:

  • Classe 0, tipus/grau nul, percentatge de 0% a 5%

  • Classe 1, tipus/grau lleu, percentatge de 6% a 24%

  • Classe 2, tipus/grau moderat, percentatge de 25% a 49%

  • Classe 3, tipus/grau greu, percentatge de 50% a 95%

  • Classe 4, tipus/grau total, percentatge de 96% a 100%

Resultarà més àgil el procediment amb aquests canvis?

Cal tenir present que aquests canvis s’han introduït per realitzar una acurada valoració del grau de discapacitat i posar èmfasi a altres circumstàncies de les persones que no són estrictament sanitàries.

No obstant això, sí que s’ha habilitat la possibilitat de iniciar el procediment de forma telemàtica.

S’ha incorporat algún procediment per casos d’urgència?

Sí, el Reial Decret ha establert la possibilitat d’iniciar la tramitació urgent del procediment en casos greus de salut, violència de gènere, per causes relacionades amb l’esperança de vida i de caire humanitari.

El procediment, en aquests casos, el podrà iniciar la pròpia Administració o la persona interessada.


17 views0 comments

コメント


bottom of page